STATUT SPMCR

 

 
 
 
 
STATUT
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1 -  SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMANA   ( PMCR) este o organizaţie care reuneşte, pe baza liberului consimţământ lucratori din media si cultura romana cu respectarea prevederilor Legeii 62/2011.
 Art.2 – SINDICATUL PMCR îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei române, fiind independent de toate organele şi organizaţiile statale şi politice, precum şi faţă de patronat.
Sediul sindicatului este in Str. Baicului, nr.13, sector 2, Bucureşti.
 CAPITOLUL II
  OBIECTIVE  Art.3 – SINDICATUL PMCR   îşi propune ca principale scopuri:
a) susţine la toate nivelele drepturile şi interesele membrilor săi; b) organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter economic, social, profesional, cultural şi sportiv ; c) colaborarea cu conducerile instituţiilor pentru a elimina necinstea, limbajul necivilizat, abuzul de putere, conservatorismul. 
d) apararea, promovarea si susţinerea la toate nivelurile a drepturilor membrilor sai, inscrise in Constituţia României, legislaţie, convenţii si pacte la care Romania este parte.
 
 
 
 
 
CAPITOLUL III
  DREPTURILE SI INDATORIRILE SINDICATULUI
 
Art.4 - Drepturile SINDICATUL PMCR    sunt:
a)de a elabora propriul statut şi regulament de functionare; b) de a alege reprezentanţi; c) de a-şi organiza gestiunea şi activitatea; d) de a-si constitui structuri organizatorice proprii (filiale sau altele);
e) de a-şi formula programe proprii de funcţionare; f) de a beneficia de protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor; g) de a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopurilor prevăzute de statut;  h) de afiliere la structuri sindicale superioare ;
i) de a infiinţa şi de a administra, în condiţiile legii, în interesul membrilor săi, unităţi de învăţământ, economico-sociale, comerciale şi de asigurări; 
 
Art.5 – Îndatoriri ale SINDICATUL PMCR sunt:
a)de a apăra şi promova interesele şi drepturile profesionale, sociale, economice, culturale şi sportive ale membrilor săi; b) de a ţine evidenţa membrilor, încasărilor şi cheltuielilor de orice fel; c) de a delega reprezentanţi ai SINDICATUL PMCR care să asiste sau să  reprezinte interesele membrilor la negocierile cu conducerile administrative ale instituţiilor; d) de a plăti lunar cotizaţiile la structurile sindicale superioare la care este afiliat ;
e) de a constitui fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL IV
DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR
 
Art.6- Drepturile membrilor de sindicat sunt:
a) să fie asistaţi sau reprezentaţi în faza de contestaţie de către reprezentanţi desemnaţi de  organizaţia sindicală în cazul cercetării administrative; b) de a se adresa SINDICATULUI PMCR când consideră că este încălcat un drept al său; c) posibilitatea de a cere sindicatului să acţioneze pentru promovarea apărarea şi reprezentarea intereselor lor; d) de a obţine bilete de odihnă şi tratament în complexele hoteliere ale sindicatelor;
e) de a primi informaţiile necesare privind activităţile viitoare din cadrul fiecărei instituţii acolo unde este  angajat un membru al SINDICATUL PMCR  , conform Legii dialogului social (62/2011).
 
 
 Art. 7 -  Obligaţiile membrilor de sindicat sunt:
a) să respecte statutul si ROF-ul; b) să acţioneze pentru înfăptuirea hotărârilor sindicatului; c) să plătească lunar cotizaţia. 
 CAPITOLUL VCALITATEA DE MEMBRU
 Art. 8 – Poate fi membru al SINDICATULUI PMCR , orice persoana atestata profesional care aderă liber consimţit la prezentul statut şi care formulează o cerere scrisă în acest sens.  Art. 9 - Pierderea calităţii de membru poate avea loc fie ca urmare a retragerii pe baza unei cereri scrise, fie ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere.
 
 
 CAPITOLUL VIPATRIMONIUL
 Art. 10 - Patrimoniul SINDICATULUI PMCR   poate fi alcatuit din surse precum:
a) cotizaţia lunară; b) donaţii, sponsorizări şi alte surse; c) venituri realizate din activităţi proprii.
- Patrimoniul initial al sindicatului este de 200 lei.
 
Art. 11 - Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară regulată şi permenentă a fiecărui membru al sindicatului. Cotizatia se incaseaza lunar.
Cuantumul ei este de 1%  din salariul minim brut pe tara.
 
Art. 12 - Organul de control financiar este cenzorul ales prin hotărâre a Adunării Generale.Cenzorul face o analiza cel putin anuala, înaintea Consiliului sau ori de cate ori este nevoie , la convocarea Biroului Permanent sau la sesizarea scrisă a oricărui membru, fiind subordonat Adunării Generale. 
 CAPITOLUL VII     STRUCTURA ORGANIZATORICA
 
Art. 13 – Organul de conducere executiv este Biroul Permanent format din Presedinte, Secretar General , 2 Vicepresedinţi .
 
 SINDICATUL PMCR va avea un comitet de onoare format din 3 membrii alesi dintre personalitaţi cu o reputaţie şi carieră excepţională.
 
Art. 14 - Adunarea Generală este organul suprem al SINDICATULUI PMCR este alcatuită din toti membrii cotizanţi. Dacă numărul membrilor de sindicat devine mai mare de 200 de membrii Adunarea Generală este alcătuită din membrii Biroului Permanent și reprezentanți ai membrilor cotizanți în proporție de 1/30 ;
 
Art. 15 - Adunarea Generală se întruneşte o data pe an în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Şedinţele sunt statutar întrunite în prezenţa a cel puţin jumatate plus unu din numărul membrilor.Modalitatea de votare se stabileşte prin vot  deschis, în prima parte a lucrărilor.
     Presedintele,Vicepresedintii si Secretarul General urmeza a fi alesi pentru un mandat de 4 ani (cu excepția primului mandat acordat la data înființării sindicatului care este de 1 an , iar conducerea va fi alcatuita din 3 Copresedinti si Secretarul Genaral)  si revocati cu jumatate plus 1 din numarul celor prezenti de catre Adunarea Generala. Statutul si modificarile sunt adoptate cu 2/3 din voturile celor prezenti. Alte hotarari sunt adoptate cu 1/2 plus unu din voturile celor prezenti. 
In cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la aliniatul 1, pe loc sau in termen de maximum 15 zile, se convoacă o noua adunare  care lucrează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor. 
Art. 16 - Lucrările sunt organizate si conduse de Biroul Permanent. 
 
Art. 17- Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor adunării; b) adoptă şi modifică statutul sindicatului; c) stabileşte strategia generală; d) alege şi revocă Preşedintele, Vicepreşedintii, Secretarul General si Secretarul General adjunct;
e) alege si revoca cenzorul; f) aprobă raportul cenzorului; g) ratifică execuţia bugetară; h) ratifică afilierea la structuri sindicale superioare; i) în caz de reorganizare sau dizolvare hotărăşte soarta patrimoniului; j) poate împuternici Biroul Permanent să exercite în perioada dintre 2 congrese ale Adunării Generale oricare din atribuții cu excepția modificării statutului, alegerii organelor de conducere și reorganizării sau dizolvării sindicatului;
j) adoptă rezoluţii.
 
Art. 18 - Consiliul este organul deliberativ care organizează întreaga activitate a sindicatului în perioada dintre două adunări generale, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Adunarea Generala.
        Consiliul este alcătuit din membrii Biroului Permanent si reprezentanti ai stucturilor teritoriale numiti de structurile teritoriale cu o norma de reprezentare de 1 la 100 de membrii de sindicat. 
 
Art. 19 – Consiliul se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.
 Şedinţele sunt statutar întrunite în prezenţa a cel puţin jumatate plus unu din numărul delegaţilor.
 Modalitatea de votare a hotărârilor se stabileşte prin vot deschis în prima parte a lucrărilor.
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la primul aliniat, pe loc sau in termen de maximum 7 zile, se convoacă un nou Consiliu care lucrează valabil în pezenţa a cel puţin jumătate din numărul delegaţilor.
 
Art. 20  – Lucrările Consiliului sunt organizate de Biroul Permanent. 
 
Art. 21 – Consiliul are următoarele atribuţii:
 
a)adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale;
b)organizează şi adoptă întreaga activitate şi strategie a sindicatului;
c)aprobă/modifică bugetul lunar de venituri şi cheltuieli;
d)hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Permanent;
e)hotărăşte  oportunitatea declanşării unor greve;
f)hotărăşte asupra afilierii la federaţii sau uniuni;
g)convoacă Adunarea Generală în şedinţe extraordinare;
h)aprobă/modifică R.O.F. ;
i)adoptă hotărâri.
 
Art. 22 – Biroul Permanent este organul de conducere cu caracter executiv ce realizează conducerea operativă a sindicatului şi duce la îndeplinire rezoluţiile Adunării Generale şi hotărârile Consiliului. Biroul Permanent este format din presedinte, secretar general si 2 vicepresedinti, alesi prin vot de Adunarea Generala.
 
Art. 23 – Biroul Permanent se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.
Biroul Permanent este statutar întrunit în prezenţa a cel puţin 3/4  din numărul membrilor săi şi adoptă decizii cu  votul majorităţii simple din numărul membrilor prezenţi.
 
Art. 24 – Biroul Permanent are următoarele atribuţii:
 
a)adoptă ordinea de zi;
b)îndeplineşte rezoluţiile Adunării Generale şi hotărârile Consiliului elaborănd planuri concrete de acţiune;
c)decide asupra sancţionării membrilor;
d)convoacă Adunarea Generală, Consiliul, cenzorul, precum şi, în cazuri deosebite, liderii structurilor teritoriale;
e)prezintă raportul său de activitate Adunării Generale şi Consiliului; 
f)întocmeşte R.O.F. şi îl supune spre aprobare Consiliului;
j)hotaraste cu privire la constituirea de stucturi organizatorice proprii;
g)adoptă decizii;
h)decide declanşarea unor acţiuni greviste şi le iniţiază între două Consilii.
 
Art. 25 – (1) Preşedintele are următoarele atribuţii principale:
 
a)urmăreşte şi impune respectarea statutului, a rezoluţiilor şi hotărârilor impreuna cu Biroul Permanent;
b)reprezintă SINDICATUL PMCR în probleme generale cu respectarea rezolutiilor Adunarii Generale, a hotararilor Consiliului si a deciziilor Biroului Permanent;
c)angajează sindicatul în raporturile cu persoanele juridice, fizice române şi străine in baza rezolutiilor Adunarii Generale, a hotararilor Consiliului si a deciziilor Biroului Permanent ;
d)prezidează lucrările Adunării Generale, Consiliului şi Biroului Permanent.
 
 
Art. 26 – Vicepreşedintii au următoarele atribuţii principale:
a)înlocuiesc Preşedintele în caz de indisponibilităţi.
b)asigura conducerea executiva a departamentelor sindicatului conform prevederilor ROF-ului sindicatului.
 
Art. 27 – Secretarul General au următoarele atribuţii:
a)asigură circulaţia informatiei;
b)indeplineşte funcţia de trezorier şi răspunde de patrimoniul sindicatului;
c)asigură ca activitatea să se desfăşoare conform R.O.F.;
d)reprezintă sindicatul în contractele individuale de muncă ;
e)reprezintă sindicatul în probleme generale, in absenta Presedintelui.
 
Art.28 – Cenzorul este organul de control financiar al organizaţiei şi are urmatoarele atribuţii :
a)Verifică corectitudinea activităţii financiar-contabile, conform prevederilor legale.
b)Verifică încadrarea în prevederile Bugetului de venituri şi cheltuieli.
 
 
CAPITOLUL VIII
DIVIZAREA, COMASAREA SI DIZOLVAREA
 
Art. 29 – (1) Divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului vor fi hotarate de Adunarea Generala cu un cvorum de 1/2 plus unu din membrii.
(2) In cazul dizolvarii patrimoniul va fi transmis conform hotararii Adunarii Generale. La dizolvare bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.
 
 
CAPITOLUL IX
     SANCŢIUNI
 
Art. 30 – Membrilor de sindicat le sunt aplicate următoarele sancţiuni:
 
a)atenţionarea scrisă;
b)suspendarea;
c)excluderea.
Sancţiunile de la punctele a) şi b) se aplică de către Biroul Permanent împotriva cărora membrul de sindicat poate să facă contestaţie la Consiliu în termen de 30 de zile.
Excluderea se face de către Consiliu.
Hotărârile Consiliului sunt definitive şi executării în termen de 30 de zile de la comunicarea lor.
 
Art.31 – Un membru de sindicat poate fi suspendat în cazul în care nu poate achita cotizaţia.
 
Art. 32 – Suspendarea presupune :
 
a)emiterea deciziei de suspendare;
b)neparticiparea celui sanctionat la activitatile SINDICATULUI PMCR    
 
Art. 33 – Membrul de sindicat poate fi exclus în următoarele condiţii:
 
a)neplata cu rea-vointa a cotizaţiei timp de 3 luni;
b)dovedeşte un comportament anti-sindical, prejudiciind unitatea sindicatului si interesele legitime ale membrilor sai.
 
 
CAPITOLUL X
     DISPOZIŢII FINALE
 
Art.34 – Sindicatul poate avea însemne proprii (drapel, imn, insigne, legitimaţii).